Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce

O Szkoleniu

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie 5,6 latków, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych oraz wszystkich  zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozwój idei edukacji włączającej, integracyjnej, coraz powszechniejsze jej realizowanie stawia przed nauczycielami nowe wyzwanie, jakim jest kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Efektywne nauczanie tej grupy uczniów wymaga od nauczycieli  zarówno wiedzy z zakresu specyfiki funkcjonowania ucznia z określonym rodzajem zaburzeń, jak również adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych indywidualizacji. Indywidualizację zatem można określić jako klucz do sukcesu i to właśnie ona będzie przedmiotem omawianego szkolenia.

Dlaczego warto?

dowiesz się jak dokonywać diagnozy rozwoju sprawności manualnej oraz procesów poznawczych ucznia

dowiesz się jak definiujemy pojęcie: specjalne potrzeby edukacyjne ( ang. Special Educational Needs-SEN), a co z tym się wiąże poznasz jakie kategorie uczniów obejmujemy pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki szkolnej

poznasz specyfikę funkcjonowania ucznia w zależności od posiadanych przez niego SEN

dowiesz się jaką dokumentację szkolną należy prowadzić w przypadku ucznia z SEN, jak ją tworzyć

uzyskasz praktyczne wskazówki do pracy z uczniem ze SEN, dowiesz się jak modyfikować karty pracy, sprawdziany, jak dobrać metody, środki dydaktyczne, jak indywidualizować proces kształcenia

poznasz przykłady ćwiczeń usprawniających, rozwijających poszczególne obszary (percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna)

otrzymasz wskazówki jak tworzyć własne pomoce dydaktyczne, z jakich źródeł w ich tworzeniu korzystać

otrzymasz spis pomocy oraz pozycji w księgozbiorze przydatnych w pracy terapeutycznej

Twoje Korzyści

nauczysz się jak indywidualizować pracę z uczniem z SEN na lekcji, czyli jak dostosowywać proces nauczania do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych

będziesz potrafił dokonać diagnozy sprawności manualnej i procesów poznawczych ucznia, kluczowych dla nabycia podstawowych technik szkolnych

poznasz ćwiczenia w zakresie: percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki dużej i małej

będziesz mógł stworzyć własny zbiór pomocy w zależności od potrzeb

otrzymasz dostęp do materiałów szkoleniowych, dzięki którym zawsze będziesz mógł zajrzeć do wskazówek z webinarów.

praca z uczniem z SEN przestanie być dla Ciebie wielką niewiadomą, lecz stanie się kreatywną zabawą

Program
1.

Jak dokonać diagnozy rozwoju sprawności manualnej oraz procesów poznawczych ucznia.

Wprowadzenie terminologiczne- omówienie pojęcia: specjalne potrzeby edukacyjne (SEN)

Prezentacja charakterystyki uczniów ze SEN, omówienie następstw specyfiki ich funkcjonowania dla procesu nauczania uczenia się.

2.

Omówienie jak w świetle prawa sporządzić dokumentację ucznia z SEN  (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia). Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Indywidualizacjajak dostosowywać proces kształcenia do SEN uczniów (modyfikacja kart pracy, sprawdzianów, poszczególnych obszarów procesu kształcenia).

3.

Czytam, piszę i liczę – jak pomóc uczniowi posiadającemu trudności w nabyciu podstawowych umiejętności szkolnych, co może być ich przyczyną?  Omówienie i podanie zestawu ćwiczeń w zakresie: percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo– ruchowej, motoryki małej i dużej).

Prezentacja pomocy dydaktycznych oraz literatury metodycznej.

Wskazówki na temat stron online pomocnych w pracy terapeuty.

Terminy
Zapisy na to szkolenie są otwarte - są wolne miejsca.

Rozpoczęcie najbliższej edycji zaplanowane jest na marzec 2018.

HARMONOGRAM cyklu szkoleń:

12-03-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ I
13-03-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ II
16-03-2018 g. 20.00 - CZĘŚC III
Termin szkolenia:
12.03.2018 - 16.03.2018
220 zł/osobę
Wykładowcy