Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel-praktyk. Absolwentka studiów doktoranckich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W latach 2009-2016 prowadząca zajęcia ze studentami studiów dziennych i zaocznych na powyższej uczelni w zakresie m.in. metodyki nauczania w edukacji integracyjnej i włączającej, prowadzi szkolenia z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.