Godzina wycho­waw­cza to czas, w któ­rym ucznio­wie i nauczy­ciele mają moż­li­wość pozna­nia sie­bie nawza­jem oraz prze­dys­ku­to­wać palące ich pro­blemy. Jak efek­tyw­nie wyko­rzy­stać ten czas?

Niewielkie zmiany, małe działania – to w nich tkwi wielka siła filozofii kaizen. Na czym dokładnie polega koncepcja małych kroków? I jak może ona pomóc nauczycielowi i uczniowi w procesie dydaktycznym?

Poznaj podstawowe strategie i działania, które pomogą odmienić wizerunek twojej szkoły, a także promować ją w optymalny sposób. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby przekonać do siebie uczniów i ich rodziców.